Spolek dobrovolných hasičů v Lipolticích byl založen na ustavující schůzi svolané představenstvem obce dne 23. února 1895. Přihlásilo se 44 členů. Následně byla na 14. března 1895 svolána ustavující valná hromada, kde přibylo dalších 12 členů. Zakladatelem a prvním starostou sboru byl Josef Vojáček, velitelem Václav Král. Radost byla velká, občané dostali možnost tak potřebné ochrany a pomoci před ničivými požáry.

Ruční stříkačka, která byla ve sboru od 26. března 1895 a sloužila celých 37 let, byla pořízena za 1100 zlotých – z toho 500 zlotých dala obec a 600 zlotých pojišťovna SPY, které předsedal pan Tužil. Sbor měl k dispozici výzbroj a výstroj pro 20 mužů. Ihned se začalo nejen s výcvikem, ale také s výstavbou požární zbrojnice.

11. srpna 1895 se zúčastnilo 14 členů sboru II. sjezdu českobratrského hasičstva v Praze.
12. listopadu 1895 byla ustavena Přeloučská župa, starostou se stal pan Maglen z Přelouče a jednatelem pan Novotný z Výrova.
8. srpna 1896 pořádala Přeloučská župa 1. valnou hromadu v Semíně, kde byli do výboru župy zvoleni 2 členové z Lipoltic – dozorcem župy bratr Vojáček a členem výboru bratr Čížek.
V roce 1900 se konal v Paříži Mezinárodní hasičský kongres, kterého se zúčastnilo 6 členů Zemské ústřední rady, jedním z nich byl i bratr Josef Vojáček z Lipoltic.

Postupem času bylo nutno obměňovat požární techniku za novou, modernější.
Předání motorové stříkačky do užívání proběhlo 10. července 1932 za účasti 10 okolních sborů. V roce 1961 dostal sbor pojízdnou stříkačku PS 16, později PS 12. Nová požární zbrojnice byla otevřena v roce 1992.
Od roku 1957 sloužilo sboru dlouhých 45 let vozidlo GARANT, které bylo v roce 2002 nahrazeno vozidlem FORD TRANZIT určené především pro dopravu dětí na soutěže.
V roce 2002 bylo od JZD Lipoltice zakoupeno vozidlo CAS 25, které v roce 2010 prošlo generální opravou a je nenahraditelné při zásazích ve špatně přístupném terénu.
V roce 2014 došlo k bezúplatnému převodu speciálního požárního automobilu LIAZ CAS25L od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
S rozvojem obce a s vývojem požární techniky byla postupně zkvalitňována také výzbroj, výstroj i technické zázemí až do současného stavu. Nejvíce změn nastalo po roce 2002, odkdy pravidelně žádáme o dotace státní bez nutnosti příspěvku obce, ale také o dotace poskytované Pardubickým krajem na rozvoj krizového řízení, kde se obec finančně podílí 30 %. Díky tomu jsme zakoupili například speciální obleky, přilby a obuv pro 6 členů zásahové jednotky, 4 dýchací přístroje, plovoucí čerpadlo, radiostanice, řetězovou motorovou pilu, elektrocentrálu s kabelovým rozvodem, tablet s navigačním systémem. Financování mladých hasičů je výhradně v režii sboru s využitím čerpání každoroční dotace z Ministerstva školství.

Na závěr pár slov ze slavnostního projevu starosty obce pana Samka, které pronesl při příležitosti předání motorové stříkačky v roce 1932:
"Naše touha je splněna. Zde Vám jménem obce předáváme novou moderní stříkačku a tato obec i celá veřejnost od Vás očekává, že jako dosud a nyní tím více, budete plnit úkol na sebe dobrovolně vzatý, ale tím závaznější, úkol nad jiné šlechetný - chránit životy a majetek svých bližních, pomáhat jim v nehodě i neštěstí. Vaše činnost řídíš se heslem - Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě!"

V tomto duchu i tradici pracují sbory dobrovolných hasičů dodnes.

Nástup hasičů

obrázek č.229

Nástup hasičů na návsi.

Nástup hasičů na návsi

obrázek č.82 - Slavomil Tyller

Cvičení hasičů na návsi.

Cvičení hasičů na návsi

obrázek č.80 - Slavomil Tyller

Mladí hasiči

Mladí hasiči

obrázek č.296 - Katka Poláková

Hasiči v akci - povodeň na návsi.

Povodeň na návsi

obrázek č.239 - Jaroslav Vokoun st.

Hasiči v akci - povodeň na návsi.

Povodeň na návsi

obrázek č.235 - Jaroslav Vokoun st.

Hasiči v akci - povodeň na návsi.

Povodeň na návsi

obrázek č.236 - Jaroslav Vokoun st.

Hasiči v akci - povodeň na návsi.

Povodeň na návsi

obrázek č.238 - Jaroslav Vokoun st.

Hasiči v akci - povodeň na návsi.

Povodeň na návsi

obrázek č.29 - Jaroslav Vokoun st.

Skupinové foto hasičů před školkou

Zleva: Pikl Jaroslav, Pilař Stanislav, Vokoun Jaroslav st., Kouba, Levinský Milda, Černý josef, Holánek, Zerzán Jaroslav, Kasal Slávek, Kožený Václav

Skupinové foto hasičů

obrázek č.45 - Miloslav Levinský

r.1992 - členové sboru dobrovolných hašičů při slavnostním otevření nové hasičky.

Slavnostním otevření hasičky

obrázek č.181 - Ondra Horký

r.1992 - členové sboru dobrovolných hašičů při slavnostním otevření nové hasičky.

Hasiči zleva nahoře: Horký Miroslav, Linhart Josef, Pilař Stanislav, Levinský Milda, Kostrbík Josef, Černý Josef; Hasiči zleva dole: Pikl Jaroslav, Pilný Rudolf, Zerzán Jaroslav, v náruči ??;

Slavnostním otevření hasičky

obrázek č.179 - Ondra Horký

r.1992 - členové sboru dobrovolných hašičů při slavnostním otevření nové hasičky.

Hasiči zleva: Pikl Jaroslav, Horký Miroslav děd., Linhart Josef, Pilař Stanislav, Levinský Milda, Pilný Rudolf, Zerzán Jaroslav, Černý Josef, v pokleku Kostrbík Josef; Dítě v pravo: Horký Miroslav jun.; U koní vlevo: Holeček Martin a ???

Slavnostním otevření hasičky

obrázek č.182 - Ondra Horký

r.1992 - členové sboru dobrovolných hašičů při slavnostním otevření nové hasičky.

Slavnostním otevření hasičky

obrázek č.323 - Ondra Horký

r.1992 - členové sboru dobrovolných hašičů při slavnostním otevření nové hasičky.

Slavnostním otevření hasičky

obrázek č.183 - Ondra Horký

r.1992 - obecenstvo při slavnostním otevření nové hasičky.

Slavnostním otevření hasičky

obrázek č.180 - Ondra Horký

r.1992 - členové sboru dobrovolných hašičů při slavnostním otevření nové hasičky.

Dolní řada: Vidičan Josef, Šturma Václav, Pilař Stanislav, Houska Ivo, Novotný Jiří; Střední řada: Kučera Josef, Pikl Jaroslav, Kasal Slávek, Kožený Ladislav, Pilný Rudolf, Horký Mirek, Malý Václav, Levinský Milda, Vokoun Jaroslav st.; Zadní řada: ??, Táborský Miroslav, Málek Zdenek, Levinský Milda, Cimbál Zdeněk, Kostrbík Josef, Štumf , Černý Josef, Malý Zdeněk, (v zákrytu) Slavík Jaroslav, Uhlíř Václav; vpravo u vrat: dcery Ivoše Housky.

Slavnostním otevření hasičky

obrázek č.184 - Ondra Horký

r.1992 - nová hašička při slavnostním otevření.

Nová hasička

obrázek č.178 - Ondra Horký

Hasičské desatero


1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

2018

Tento rok bylo upraveno výjezdové vozidlo Cas 25 Liaz 101 K. Předmětem této úpravy bylo zdokonalení kabiny vozu.

Počet výjezdů: 13výjezdů do konce června. Nejhorší výjezdy byly požár skládky ve Zdechovicích a požár lesa v Semíně.

Počet členů výjezdové jednotky: 15 členů z toho 4 velitelé družstev (M. Malý, L. Malý, M. Malý mladší a J. Černý), 3 strojníci a 8 hasičů.

Celkový počet členů: 36 členů z toho 8 mladých hasičů do 18 let, 3 ženy a zbytek muži. Nejstarší člen Josef Černý.

Nákup: Motor ke člunu, digitální automobilové a přenosné radiostanice, kombinéza SRŠEŇ proti útoku sršní a včel. Vysavač hmyzu STIHL.

Akce: Každoročně se účastníme okreskových soutěží v Jankovicích, Brloze, Mokošíně. 25. srpna pořádáme již třetí ročník Memoriálu Ladislava Koženého u hasičské zbrojnice. Mezi další akce, které pořádáme patří pálení čarodějnic, sběr starého železa a společně s obecním úřadem pořádáme dětský den a rozsvěcení vánočního stromu.